Измена годишњег распореда Основног суда у Алексинцу за 2024. годину

Измена распореда послова за запослене

Измена распореда записничара и дактилографа

Измена распореда кабинета и судница

Годишњи распоред Основног суда у Алексинцу за 2024. годину

Председник Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Алексинцу за 2024.годину.

Годишњи распоред послова судија

Годишњи распоред послова за запослене

Годишњи распоред записничара и дактилографа

Годишњи распоред кабинета и судница