Заменик председника суда

Нада Арсенијевић одеђена је за заменика председника суда, коме се поред општих послова поверавају посебне обавезе,овлашћена и одговорности и то: за доношење и потписивање аката судске управе, у одсуству председника суда, који нису у искључивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија, за потписивање исправа намењених употреби у иностранству, за потписивање излазних замолница, за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информација од главног значаја, за спровођење и праћење Програма решавања старих предмета, за поступање у јавним набавкама и набавкама мале вредности