Кућни ред

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

Кућним редом утврђују се обавезе лица која користе просторије суда или се у њима повремено задржавају. Са кућним редом упознају се судије и судско особље, а извод из кућног реда који се односи на грађане истиче се на видном месту у суду и на други погодан начин.

Кућни ред прописује председник суда. Основни суд у Алексинцу налази се у Алексинцу у згради у улици Аце Милојевића бр.2 у којој је поред Основног суда смештено и Основно јавно тужилаштво, па кућни ред за овај суд доноси председник Основног суда у Алексинцу.

Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка, односе тако да поштују достојанство њиховеличности.

Извод из кућног реда који се односи на грађане Судски ходници користе се као чекаонице за учеснике у поступку и грађане који присуствују јавним суђењима. У судским ходницима забрањује се пушење. У просторијама у којима се врши пријем странака улаз је слободан. У судницама и службеним просторијама у којима није дозвољен улаз странкама, странке и друга лица могу ући само на позив суда или другог правосудног органа.

Забрањен је улаз у судску зграду непристојно одевеним лицима ( у шорцевима, кратким панталонама и папучама).

Учесници у поступку и лица која бораве у судској згради дужна су да не ремете рад суда. Забрањује се гласни говор у судским ходницима, стварање буке, боравак пијаних и лица под наркотицима. Правосудни стражар овлашћен је да утврди идентитет и разлоге доласка у судску зграду свих лица., да по потреби претресе лице и ствари и забрани улазак у зграду са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава, удаљи из зграде лице које омета ред и мир и да другим радњама штити лица и имовину, да употреби физичку силу и гумену палицу, а ватрeно оружје само ако друкчије на може да заштити људcи живот или одбије напад на зграду.