УПУТСТВО ЗА НОВИНАРЕ

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ У ЗГРАДИ СУДА

-ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ НОВИНАРИМА-

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, као и јавно приказивање, може се обавити уз претходно прибављено писмено одобрење Председника суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, ван тока судског поступка, одобрава Председник Основног суда у Алексинцу

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију) представници средстава јавног информисања могу поднети у писаној форми непосредно председнику Основног суда у Алексинцу.

Захтев за фотографисање и снимање у просторијама Основног суда у Алексинцу може се поднети предајом захтева у канцеларији за пријем , преко факса, као и електронским путем на адресу uprava@al.os.sud.rs

Захтев за фотографисање и снимање (акредитацију) неопходно је поднети благовремено, најкасније дан пре захтеваног фотографисања и снимања .

Из практичних разлога и ради благовременог поступања по поднетој молби за снимање и фотографисање (акредитацији), пожељно је да представници средстава јавног информисања о поднетој молби обавесте портпарола суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева одређених Законика о кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Лица која присуствују главној расправи, односно главном претресу, не смеју носити оружје нити опасно оруђе, што се не односи на службена лица - чуваре лица која учествују у поступку.