Информатор о раду Основног суда

Председник Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Алексинцу за 2022.годину.

Информатор о раду Основног суда (ажуриран са стањем на дан 11.10.2022.) можете преузети овде Информатор о раду

Поштовани грађани,

Информатор о раду Основног суда у Алексинцу сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/07 и 104/09) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр.68/10).

Сврха информатора о раду Основног суда у Алексинцу је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање овог законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом структуром суд, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби и осталим информацијама значајним за рад овог суда.

За тачност података о Информатору одговара председник суда Небојша Цолић.

Информатор о раду Основног суда у Алексинцу објављен је 12.10.2022.године у електронској форми на интернет страници Основног суда у Алексинцу, на адреси: WWW.AL.OS.SUD.RS под насловом „Информатор о раду“.

С поштовањем,

Председник Основног суда у Алексинцу
НЕБОЈША ЦОЛИЋ