ПРИЈЕМ СТРАНАКА

Пријем странака код председника Основног суда у Алексинцу

Председник Основног суда у Алексинцу прима странке сваке среде у времену од 10,00 до 13,00 часова у свом кабинету, просторије судске управе, канцеларија бр 16. Пријем код Председника суда није нужно претходно заказати, али се о пријему странака можете информисати преко судске управе путем телефона на бр.804-821 или непосредно у судској управи, други спрат канцеларија бр16.

ПРИЈЕМ СТРАНАКА,ОБАВЕШТЕЊА О СТАЊУ ПРЕДМЕТА, РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА, ПРАВНА ПОМОЋ

Странке и друга лица која долазе у суд у својству притужиоца, ПРИМАЋЕ Председник суда Небојша Цолић сваке среде у времену од 10,00 часова до 13,00 часова, у ПРОСТОРИЈИ БР. 16.

У истој просторији и у наведено време, у случају спречености или одсутности председника суда, странке притужиоце, примаће заменик председника суда – судија Драган Антанасковић или секретар суда Јелена Милојковић.

Странке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, разгледања и преписивања списа, добијања потврда и сл., примаће се у радно време суда у периоду од 08:00 до 14:00 часова, сваког радног дана.

Странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица обавештавају се о стању предмета у писарници на основу података из уписника и списа. Обавештења ће се ограничити на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази.

Обавештења се мог давати и писмено или на други погодан начин, а кратка и хитна обавештења и телефоном, ако је то по природи ствари могуће.

Обавештења о стању предмета, странкама и другим овлашћеним лицима ДАВАЋЕ шеф писарнице Ивана Милетић у ПРОСТОРИЈИ БР. 2 ( пријемна писарница).

Странке могу да прегледају фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења.

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, односно умножавање подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником (образац бр.134, 135 и 136).

Све информације везане за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, странке ће добијати у ПРОСТОРИЈИ БР. 2 ( пријемна писарница), од стране шефа писарнице, Иване Милетић.

Странке прегледају и преписују списе, под надзором шефа писарнице у ПРОСТОРИЈИ БР. 2.

ПРАВНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Опште правне информације и почетан правни захтев ( о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, по могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ, као и о праву на обавезну одбрану) грађани, без обзира на њихово имовно стање, добијаће од судије Драгана Антанасковића.