Радно време

Радно време Основног суда у Алексинцу је од понедељка до петка од 7,30 до 15,30 часова и одређено је од стране председника Врховног касационог суда.

У оквиру радног времена суд са странкама ради у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Пријем писмена врши се у пријемној канцеларији бр.2, која са странкама ради сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

Поједине процесне радње у поступку које се сматрају хитним (пре свега у кривичним стварима, у притворским предметима)тако да не трпе одлагање, спроводе се без обзира на прописано радно време, као и што ће се започети претрес и рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка довршити након радног времена. Оним данима када суд не ради (суботом и недељом, као и у дане празника и ноћу), спроводиће се само оне радње које се по одредбама процесних закона сматрају хитним, и председник Основног суда у Алексинцу годишњим распоредом послова распоређује судије и судско особље за спровођење наведених радњи, који ће наизменично бити у суду у дане и време кад суд не ради или ће бити у приправности да дођу у суд или спроведу такве радње када се за то укаже потреба (приправност), и о том распореду се обавештавају надлежни јавни тужилац и полиција.

Распоред коришћења годишњег одмора

Приликом сачињавања распореда коришћења годишњег одмора води се рачуна о томе да у суду остане довољан број судија и судског особља како би се обезбедило несметано вођење поступка у предметима за које је законом прописана хитност у поступању (притворским, истражним, пуштања на условни отпуст, радним споровима, предметима сметања државине, породичним споровима, по предлогу за обезбеђење доказа, одређивање привремених мера и сл.).