Посебна већа

  • Веће за одлучивање по приговорима, жалбама на решења у извршном поступку (ИПВ Веће)
  • 1. Драган Антанасковић - Председник већа
  • 2. Весна Јовановић - члан већа
  • 3. Нада Арсенијевић - члан већа
  • Предмети ће бити задуживани по редоследу пријема наизменично а председник већа је судија који је задужен предметом
  • За одлучивање по закону о заштити права на суђење у разумном року одређују се:
  • 1. Небојша Цолић, председник суда - за кривичне предмете
  • 2. Драган Антанасковић, заменик председника суда - за предмете из осталих материја