НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ

Судски поступак је начелно јаван, што подразумева право свих грађана старијих од 16 година да присуствују процесним радњама које се предузимају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка.

Након подизања оптужнице и њеног потврђивања, начело јавности суђења се доследно остварује, јер је главни претрес по правилу јаван. То подразумева право свих лица старијих од 16 година да присуствују главном претресу у кривичном поступку, као и приликом изрицања пресуде, јер се и пресуда јавно објављује. Изузеци постоје дакле само уколико је јавност са главног претреса у конкретној ствари искључена, када се кривични поступак води према малолетницима, јер је из тог поступка јавност увек искључена, а изузетак је и припремно рочиште у кривичним стварима.

У грађанском (парничном) поступку такође је законом изричито прописан принцип јавности главне расправе, што подразумева право лица старијих од 16 година да присуствују и прате судску расправу, а што је у пракси често ограничено због недовољног капацитета судских просторија. Изузетак су поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност: брачни спорови; спорови из односа родитеља и деце.

Суд може искључити јавност са главне расправе у парничном поступку или јавност са главног претреса у кривичном поступку, из разлога који су законом прописани (интерес чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала итд). Када одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења, које се јавно објављује, и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и, по дозволи суда, службена лица и научни радници који су обавезни да чувају као тајну све што су сазнали на расправи или претресу.

Судска одлука се увек јавно објављује, чак и ако је јавност са главног претреса или главне расправе била искључена.

Поступак по жалби никада нема обележја јавности, јер другостепени суд одлучује о жалби на нејавној седници, изузев када другостепени суд отвара расправу или главни претрес, којима грађани могу присуствовати.